Μοντέλο Οντοτήτων Συσχετίσεων – Βάσεις Δεδομένων

Υλικό για το μοντέλο Συσχετίσεων Οντοτήτων

Το κεφάλαιο 2 του βιβλίου του Αθανάσιου Μάργαρη από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Αλλο υλικό:

Το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων (μοντέλο Ο/Σ – ER model) είναι ένα αφαιρετικό ιδεατό μοντέλο δεδομένων, τα οποία έχουν καθορισμένη δομή. Στη μηχανική λογισμικού χρησιμοποιείται για να παρέχει ένα εννοιολογικό σχήμα κατά τη σχεδίαση βάσεων δεδομένων, ως μοντέλο δεδομένων ενός συστήματος και των απαιτήσεών του με top-down προσέγγιση. Ένα διάγραμμα που δημιουργείται με αυτή τη διαδικασία σχεδίασης καλείται διάγραμμα οντοτήτων-συσχετίσεων, ή διάγραμμα Ο/Σ ή ΟΣΔ εν συντομία. Προτάθηκε αρχικά το 1976 από τον Peter Chen, ωστόσο στη συνέχεια επινοήθηκαν πολλές παραλλαγές της διαδικασίας.
Χρήση
Χρησιμοποιείται στο πρώτο στάδιο σχεδίασης ενός συστήματος πληροφοριών, κατά την ανάλυση των απαιτήσεών του. Σκοπός του είναι να περιγράφει τις αναγκαίες πληροφορίες οι οποίες πρόκειται να αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων ή τον τύπο τους. Η μοντελοποίηση δεδομένων γίνεται για την περιγραφή των χρησιμοποιούμενων όρων και των σχέσεών τους σε έναν ορισμένο τομέα ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση σχεδιασμού ενός συστήματος πληροφοριών, που στηρίζεται σε μια βάση δεδομένων, το εννοιολογικό μοντέλο δεδομένων χαρτογραφείται σε προχωρημένο στάδιο σε ένα λογικό μοντέλο δεδομένων, όπως το σχεσιακό μοντέλο δεδομένων. Το στάδιο αυτό ονομάζεται συνήθως στάδιο λογικού σχεδιασμού. Ύστερα, κατά τη διάρκεια του φυσικού σχεδιασμού το λογικό μοντέλο χαρτογραφείται σε κάποιο φυσικό μοντέλο. Ας σημειωθεί ότι ορισμένες φορές και οι δύο φάσεις αναφέρονται ως “φυσικός σχεδιασμός”.

Όροι

Βάση για των μοντέλων Ο/Σ είναι η κατηγοριοποίηση αντικειμένων και των σχέσεών τους μεταξύ τους.

Οντότητα
Οι διάφοροι τύποι οντοτήτων παριστάνονται στο διάγραμμα Ο/Σ με ένα ορθογώνιο.
Οντότητα (entity) είναι ένα αντικείμενο ενδιαφέροντος στον πραγματικό κόσμο το οποίο ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα[5]. Μια οντότητα λειτουργεί αφαιρετικά σε έναν πολύπλοκο τομέα. Οντότητες μπορεί να είναι άνθρωποι, μέρη, αντικείμενα, γεγονότα, έννοιες κλπ. Στιγμιότυπο (instance) μιας οντότητας είναι μια συγκεκριμένη περίπτωση ενός τύπου οντότητας.

Τύπος Οντότητας
O τύπος της οντότητας είναι μια συλλογή χαρακτηριστικών που περιγράφουν την οντότητα.
Οι διάφοροι τύποι οντοτήτων (π.χ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ, ΦΟΙΤΗΤΗΣ) παριστάνονται στο διάγραμμα Ο/Σ με ένα ορθογώνιο.

Χαρακτηριστικό
Ένας φοιτητής μπορεί να έχει το πεδίο ΜΑΘΗΜΑ, το οποίο όμως δέχεται ως τιμές ένα σύνολο μαθημάτων που παρακολουθεί.
Κάθε οντότητα έχει διάφορα στοιχεία που την προσδιορίζουν. Ένα τέτοιο στοιχείο ονομάζεται ιδιότητα (attribute), χαρακτηριστικό ή πεδίο της οντότητας. Τα χαρακτηριστικά χωρίζονται σε
μονότιμα (single valued), τα οποία έχουν μόνο μια τιμή και
πλειότιμα (multi-valued), τα οποία έχουν σύνολο από τιμές
Στο διάγραμμα Ο/Σ οι ιδιότητες που έχει μια οντότητα παριστάνονται μέσα σε έλλειψη, με υπογραμμισμένο το πρωτεύον κλειδί. Τα πλειότιμα χαρακτηριστικά μιας οντότητας παριστάνονται μέσα σε έλλειψη με διπλό περίγραμμα.

Συσχέτιση
Η συσχέτιση σε αυτό το παράδειγμα ονομάζεται “Παρακολουθεί”. Τα βέλη δείχνουν μια συσχέτιση πολλά-προς-πολλά. Κάθε φοιτητής μπορεί να παρακολουθεί ένα ή περισσότερα μαθήματα. Κάθε μάθημα μπορεί να παρακολουθείται από έναν ή περισσότερους μαθητές. Από τη σχέση αυτή μπορούμε να βρούμε ποιοι φοιτητές παρακολουθούν ένα μάθημα ή ποια μαθήματα παρακολουθεί ένας φοιτητής.
Συσχέτιση (relationship) είναι η σύνδεση δύο ή περισσότερων τύπων οντοτήτων που παρουσιάζει ενδιαφέρον για σχεδιασμό. Με συσχετίσεις μπορούν να συνδέονται και χαρακτηριστικά οντοτήτων.
Ένας τύπος συσχέτισης (σύνολο συσχετίσεων) παριστάνεται με ρόμβο. Στο εσωτερικό αναγράφεται το όνομα με μικρά γράμματα.
Υποδεικνύουμε τα όρια της συσχέτισης με ένα δείκτη.
Ως όρια μπούμε να συναντήσουμε:
0 έως άπειρο
(κατώτατο όριο 0, ανώτατο όριο άπειρο)
τουλάχιστον 1
(κατώτατο όριο 1, ανώτατο όριο άπειρο)
ακριβώς 1
(κατώτατο όριο 1, ανώτατο όριο 1)
το πολύ 1
(κατώτατο όριο 0, ανώτατο όριο 1)

Βαθμός ή πολυπλοκότητα ενός τύπου συσχετίσεων

Βαθμός συσχέτισης: 3 (Οι τύποι οντοτήτων ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, ΠΕΛΑΤΗΣ και ΠΡΟΪΟΝ παίρνουν μέρος στη συσχέτιση)
Ο βαθμός μιας συσχέτισης είναι ο αριθμός των τύπων οντοτήτων που παίρνουν μέρος στη συσχέτιση. Οι πιο συνηθισμένες συσχετίσεις είναι
μοναδικές, ο βαθμός τους τότε είναι 1
δυαδικές, ο βαθμός τους τότε είναι 2
τριαδικές, ο βαθμός τους τότε είναι 3

Πληθικότητα
Η πληθικότητα (cardinality), περιγράφει τον αριθμό στιγμιοτύπων ενός τύπου οντοτήτων που μπορούν να αντιστοιχίζονται με μία οντότητα ενός άλλου τύπου σε μια συσχέτιση.
Ο λόγος πληθικότητας ή πληθικός λόγος (cardinality ratio), είναι ο λόγος των πληθικοτήτων μιας συσχέτισης.
Μπορούμε να έχουμε συσχετίσεις με λόγο πληθικότητας:
1-1 (ένα-προς-ένα)
Αντιστοιχίζεται μια οντότητα ενός τύπου με το πολύ ή ακριβώς μια οντότητα ενός άλλου τύπου.
1-Ν (ένα-προς-πολλά)
Αντιστοιχίζεται μια οντότητα ενός τύπου με κανένα, ένα ή πολλά στιγμιότυπα ενός άλλου τύπου.
Μ-Ν (πολλά-προς-πολλά)
Αντιστοιχίζεται κάθε στιγμιότυπο του ενός τύπου με ένα, κανένα ή πολλά στιγμιότυπα του άλλου τύπου.

Ασθενής Τύπος Οντότητας
Αδύναμη ή ασθενής οντότητα λέγεται μια οντότητα που εξαρτάται από την ύπαρξη κάποιας άλλης. Οι αδύναμες οντότητες συμμετέχουν σε συσχετίσεις μέσω ταυτοποιητικών συσχετίσεων με ισχυρή οντότητα.
Ταυτοποιητική συσχέτιση ονομάζεται η συσχέτιση στην οποία το πρωτεύον κλειδί της ισχυρής οντότητας χρησιμοποιείται ως μέρος του πρωτεύοντος κλειδιού της αδύναμης οντότητας.
Διακριτικό ή μερικό κλειδί ονομάζεται το χαρακτηριστικό της αδύναμης οντότητας το οποίο μαζί με το πρωτεύον κλειδί της ισχυρής οντότητας είναι το πρωτεύον κλειδί της αδύναμης.
Κατά την αναπαράσταση αδύναμων οντοτήτων:
η οντότητα παριστάνεται με διπλό ορθογώνιο
ταυτοποιητική συσχέτιση με διπλό ρόμβο
το μερικό κλειδί με διακεκομμένη γραμμή

Επαναλαμβανόμενες ομάδες
Μια επαναλαμβανόμενη ομάδα είναι ένα σύνολο δύο ή περισσότερων πλειότιμων γνωρισμάτων που έχουν μια λογική σχέση μεταξύ τους.

Πλειότιμα χαρακτηριστικά
Είδαμε ότι τα πλειότιμα χαρακτηριστικά παριστάνονται με μια διπλή έλλειψη. Ωστόσο, στην ιδανική περίπτωση πλειότιμα χαρακτηριστικά πρέπει να αφαιρούνται από το μοντέλο δεδομένων κατά τη φάση σχεδίασης. Με τον τρόπο αυτό, η σχέση βρίσκεται σε δεύτερη κανονική μορφή.
Για να επιτύχουμε κάτι τέτοιο στο μοντέλο Ο/Σ προσθέτουμε μια ακόμη συσχέτιση.

Υποκλάσεις και υπερκλάσεις

Γενίκευση / Εξειδίκευση
Με την έννοια γενίκευση (generalization) εννοούμε τον εντοπισμό ενός συνόλου οντοτήτων (κλάση) που έχουν κοινά χαρακτηριστικά με πιο γενικευμένα αντικείμενα (υπέρκλαση). Η εξειδίκευση (specialization) είναι το ακριβώς αντίθετο της γενίκευσης, δηλαδή ο εντοπισμός υποσυνόλων ενός τύπου οντοτήτων με κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία τα διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα μέλη του.
Η συσχέτιση μεταξύ κάθε υπόκλασης και υπέρκλασης ονομάζεται ISA συσχέτιση.

Κληρονομικότητα
Σε κάθε επίπεδο της ιεραρχίας οι τύποι οντοτήτων κληρονομούν τα χαρακτηριστικά των τύπων του αμέσως ανώτερου επιπέδου.

Περιορισμός Επικάλυψης
Όταν υπάρχει περιορισμός επικάλυψης μια οντότητα δεν επιτρέπεται να ανήκει ταυτόχρονα σε δύο υποκλάσεις. (exclusive subtypes)
Ο περιορισμός επικάλυψης συμβολίζεται με μια καμπύλη γραμμή στο διάγραμμα Ο/Σ, που τέμνει την ακμή του τύπου οντοτήτων με κάθε ISA συσχέτιση.
Υπάρχει όμως περίπτωση να μην ισχύει κανένας περιορισμός. Στην περίπτωση αυτή ένα στιγμιότυπο μπορεί να ανήκει σε περισσότερες από μια υποκλάσεις. (non-exclusive subtypes)

Σημειώσεις και διαφάνειες για σχεδίαση βάσεων δεδομένων

Παρακάτω παραθέτουμε κάποιες σημειώσεις για σχεδιασμό βάσεων δεδομένων.

Σημειώσεις του μαθήματος Βάσεις Δεδομένων 1 από το Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

http://www.dblab.upatras.gr/gr/DBI.htm

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων chapter1.ppt
Μέσα Αποθήκευσης chapter2.ppt
Αρχιτεκτονική Συστημάτων chapter3.ppt
Μοντέλο Οντοτήτων-Συσχετίσεων chapter4.ppt
Σχεσιακό Μοντέλο Δεδομένων chapter6.ppt
Σχεσιακή ’λγεβρα και Λογισμός chapter7.ppt
Συναρτησιακές Εξαρτήσεις και Κανονικοποίηση chapter8.ppt
Η Γλώσσα SQL chapter9.ppt
Φυσική Οργάνωση Βάσεων Δεδομένων chapter11.ppt
Δενδρικές Μέθοδοι Προσπέλασης chapter12.ppt
Κατακερματισμός chapter13.ppt
Ασκήσεις στον Κατακερματισμό chapter13ex.ppt
Βελτιστοποίηση και Επεξεργασία Ερωτημάτων chapter14.ppt
Διαχείριση Συναλλαγών chapter15.ppt
Αντικειμενοστρεφή ΣΔΒΔ chapter18.ppt
Αντικειμενο-Σχεσιακά ΣΔΒΔ chapter19.ppt
Σύγκριση Συστημάτων appendix.ppt
Διαφάνειες από Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών

Σημειώσεις από το ΤΕΙ Σερρών:


Σταδιακά θα προσθέσουμε κι άλλα

Incoming search terms:

  • βάσεις δεδομένων σημειώσεις

Database Design, Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων – Δωρεάν βιβλίο

Ένα δωρεάν βιβλίο για το σχεδιασμό βάσεων δεδομένων από το Stanford:

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων – Δωρεάν βιβλίο

Δείτε τα περιεχόμενα και τα κεφάλαια σε PDF

Brief Table of Contents

Chapter Title (click for the .pdf  file)
0 Table of Contents — this file
0 Preface
1 Introduction and Definitions
2 Hardware and its Parameters
3 File Structures
4 Hybrid Files
5 Overall File-System Evaluation
6 Techniques
Part II Database Structures and Design
7 Database Structure
8 Schemas
9 Database Implementation
10 Query Languages
Part III Security and Operation
11 Methods to Gain Reliability
12 Protection of Privacy
13 Integrity of Databases
14 Coding
15 Database Operation and Management
A Appendix A: Index for Alternate Technology
B Appendix B: Database Systems
C Appendix C: Symbols used
Bib Bibliography
Bib source Bibliography source
Index
Answers Answers to the Exercises